Artikler

ATIKLER OG BIDRAG TIL ANTOLOGIER:

(boganmeldelser og småindlæg er ikke medtaget)

1964

1. Et ukendt Tordenskioldsegl – (Heraldisk Tidsskrift, 10/1964 pp.432-35);

1965

2. Slangen med de syv hoveder, et videnskabshistorisk bidrag – (Naturens Verden maj 1965 pp.156-59);

1967

3. Venstre, Jøhnke og de flydende forter – (Marinehistorisk Tidsskrift 1/1967 pp.9-16);
4. Nordsøslaget 1916 – (Marinehistorisk Tidsskrift 3/1967-68 pp.11-16);
1968
5. Fregatten JYLLAND – en kulturhistorisk redegørelse – (Marinehistorisk Tidsskrift 4/1969 pp.74-78);

1971

6. Den dansk-norske sømagt 1720-1770 – en oversigt – (Marinehistorisk Tidsskrift 2-3/1971 pp.52-63);
7. Orlogsmuseets model af “Christianus Quintus” – forsøg på en endelig identifikation – (Marinehistorisk Tidsskrift 4/1971 pp.75-82);

1972

8. Bidrag til undervandsbådens forhistorie – (Marinehistorisk Tidsskrift 2/1972 pp.33-42);
9. Den militære og politiske debat om Danmarks strategiproblem 1870-90 – (Tidsskrift for Søvæsen 1972 pp.72-90);
10. Studenten og lærebogen (Omkring den moderne lærebog, udsendt af Akademisk Forlag) – Kbh. 1972 pp.33-39);
11. Tegninger af danske krigsskibe i svenske arkiver – (Marinehistorisk Tidsskrift 3/1972 pp.61-64);
12. Debatten om Danmarks strategiproblem 1872-76 – (Historie, X.Rk. bd.1 1972 pp.1-80);
13. Svenske sømilitære tegninger i det danske Rigsarkiv – (Forum Navale, Skrifter utg. av Sjöhistoriska Samfundet nr. 27. Stockholm 1972 pp.79-90);
14. Den aztekiske kulturs fald – en forskningsoversigt – (Historisk Tidsskrift 12.Rk. bd.VI 1972 pp.184-90);

1973

15. Den marinehistoriske forskning og Søværnets museumsproblemer – (Marinehistorisk Tidsskrift 1/1973 pp.7-18);
16. Et dansk ubådsprojekt 1808 – (Marinehist.Tidsskrift 2/1973 pp.31-38);
17. Mapa Xochitepec. Et mexicansk billedskrift på Etnografisk Samling (Nationalmuseets Arbejdsmark 1973 p.101-10);
18. Den første bog på dansk om skibsbygning (Årbog for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 1973 p.140-44);
19. Ett danskt örlogsbesök i Karlskrona 1853 (Aktuellt från Marinmusei Vänner i Karlskrona 1973 pp.5-14);
20. Drømmen om et Orlogsmuseum (Marinehistorisk Tidsskrift 3-4/1973 pp.93-98);
21. Søetatens kort- og tegningssamling (Arkiv 4/1973 pp.209-31);

1974

22. Affæren i Eckernförde 5. april 1849 – et hundredeårs minde (Tidsskrift for Søvæsen, april 1974);
23. Kampen i Eckernförde 5. april 184 (Marinehistorisk Tidsskrift 1-2/1974 pp.44-46);
24. (sammen m. Jens Schou Hansen) Vragene i Øresund af danske krigsskibe fra 1801 og 1807 (Marinehistorisk Tidsskrift 1-2/1974 pp.9-41);
25. Grønlands våben og Den kongelige grønlandske Handels segl (KGH-Orientering maj 1974 pp.131-47);
26. Fregatten “Hummeren” 1664. Forsøg på identifikation af den ældste bevarede kgl. approberede danske skibstegning (Marinehistorisk Tidsskrift 3-4/1974 pp.85-87);

1975

27. Maleriet “Danske Orlogsskibe i det 18de Aarhundrede” – hvilke skibe ses på maleriet? (Marinehistorisk Tidsskrift 1/1975 pp.8-14);
28. A Royal Yacht (Mariner’s Mirror vol. 61 no.1 feb. 1975);
29. Kanonbådskrigens taktik 1807-14 (Tidsskrift for Søvæsen, marts 1975 pp.73-96);
30. Grønlands våben (Heraldisk Tidsskrift bd. 4 nr. 31 1975);
31. Orlogsmuseets såkaldte model nr. 47. Forsøg på en re-identifikation (Marinehistorisk Tidsskrift 2/1975 pp.30-35);
32. Søofficerernes mundkurv 1907-08. “Beretning om et Forsøg paa at faa opklaret Søofficerernes Stilling til Danmarks Forsvar 1907-08” (Historie. Jyske Samlinger, Ny. Rk.XI,3 1975);

1976

33. Det danske søofficerskorps gennem 275 år (Marinehistorisk Tidsskrift 1/1976 pp.18-23);
34. Søkadetakademiet og søofficersuddannelsen i rationalismens tidsalder 1770-1801 (Tidsskrift for Søvæsen 1976 p.137-55);
35. La formación de los americanistas (Actas del XLI Congreso internacional de Americanistas 1974, vol 1 pp.5-6 1976);
36. Den maritimhistoriske forskning i Danmark (Fortid og Nutid bd. XXVI hf.3 1976 p.392-97);
37. Mexicos Arkivvæsen (Arkiv 6.bd. nr. 1 1976 p.1-9);
38. Søstrategi og maritim strategi. Nogle definitoriske kommentarer (Tidsskrift for Søvæsen 1976 p.385-88);
39. Rigsarkivets udstillingsvirksomhed (Arkiverne og deres benyttelse, 1976 pp.11-17);

1977

40. Arkivering af kort og tegninger (Festskrift til Harald Jørgensen 3. januar 1977, Kbh. 1977 p.137-52);
41. Fregatten Jylland. Skibet, der dør af skam. En kommentar til fregatsagen (Tidsskrift for Søvæsen 1977 p. 217-30);
42. Det mexicanistiske studium (Chronica, udg. af Moderate Studenter 1977);
43. Træk af skibskonstruktionstegningens historie (Convivium. Årsskrift for humaniora, kunst og forskning 1977 p.8-23);
44. En historiografisk oversigt (Slaget i Køge Bugt 1677, udg. af Søe-lieutenant-Selskabet, Kbh. 1977 pp.67-93);

1978

45. Das gibt’s nur einmal. Synspunkter på den danske flådeledelses strategiopfattelse 1938-40 (Festskrift til Johan Hvidtfeldt 12. december 1978, Kbh. 1978 pp.23-38)
46. Udsmykningen af den dansk-norske orlogsflåde 1690-1860 (sammen med John Eriksen) (Carlsbergfondet, Årsskrift 1978 pp. 8-13)

1979

47. Orlogsmuseets Model no. 1 – Forsøg på en nyidentifikation (Marinehistorisk Tidsskrift 2/1979 pp.1-17);
48. Det danske torpedobådsvæsen fylder 100 år. (Søfart 8/1979 pp.12-13);
49. Søtaktikkens udvikling 1650-1805. (Tidsskrift for Søvæsen 1979);

1981

50. Betragtninger over arkiverne som forskningsinstitutioner (Mål og midler for forskningen i arkiverne Kbh. 1981 pp.63-66);
51. De historiestuderende og arkivforskning (VIA. De historiestuderendes medlemsblad 1981 nr. 6 pp.3-11);

1982

52. Flådens Ran 1807 (Marinehistorisk Tidsskrift 2/1982 pp.11-31);
53. Falklandskrigen og den sømilitære udvikling (Søfart 9/1982 pp.13-15)
54. Forsvarets Arkiver (Nordisk Arkivnyt 1982 pp.83-85);

1983

55. Operation K N U – den danske flåde 29. august 1943 (Tidsskrift for Søvæsen 4/1983 pp.119-32)
56. En revolutionær turist – General Mirandas besøg i København 1788 (Historiske Meddelelser om Kbh. 1983 pp.139-71);
57. Fra “Tordenskjold” til “Peter Tordenskiold” – Træk af krigsskibets udvikling 1882-1982 (Tidsskrift for Søvæsen 5/1983 pp.231-38);
58. En sømagts nedtur. Om fremtidig britisk flådepolitik (Fremtiden 1/1983 pp.26-28)
59. Forsvarets Arkiver – hvor papirerne ender! (Værnskontakt 1.juli 1983 pp.35-39);

1984

59. Kriterier for arkivaliers tilgængelighed. (Udspil og skitser.14. nordiske arkivdage, 1984 pp.293-96)
60. Flaade eller Søpoliti – Søe-lieutenant-Selskabet og nedrustningsbestræbelserne i 1920’erne (Tidsskrift for Søvæsen 4/1984 p.181-92)
61. Poul de Løwenørn og stiftelsen af Søe-lieutenant-Selskabet 1784-90 (Tidsskrift for Søvæsen 4/1984 pp.195-206)

1985

62. Dansk militærhistorisk forskning siden 1920 (Militært Tids. 7/1985 pp.158-74)

1986

63. The Study of the History of Latin America in Denmark since 1960 (The History of the Third World in Nordic Research. Actae Regiae Societatis Scientiarum et Litterarum Gothoburgensis, Humaniora 25, Göteborg 1986 pp.153-61);
64. Mahan om sømilitær uddannelse (Tidsskrift for Søvæsen 1986 pp.113-21)

1987

65. Historie og Offentlighed (Historisk Tidsskrift bd. 87/1987 pp.80-87);
66. Kampen om Den danske Brigade 1943-45 (Krigshistorisk Tidsskrift 2/1987 pp.62-72)
67. Tanken om en ny dansk forsvarskoncept (Sådan skal Danmark forsvares, Kbh. 1987 pp.263-88);
67a. Flåden og Holmen – Kongens hjertebørn (Christian IV. Vor hele kongelængdes mest levende døde. pp.35-40. Redaktion: Godfred Hartmann og Niels Richter-Friis. Dansk Bladforlag. Fredensborg 1987)

1988

68. Linieskibet Holsten i engelsk tjeneste 1801-14 (Ole Frantzen (red.): Linieskibet HOLSTEN 1772-1814. En kulturhistorisk studie af et dansk orlogsskib. Marinehistorisk Selskabs Skrift nr.21,1988, pp.162-64)

1989

68. Danmarks Frihedsråd 1943-45 – da modstanden blev en bevægelse (FV-Bladet marts 1989 pp.27-39);
69. Det benzelstiernske komplot 1789 (SIDEN SAXO. Magasin for dansk historie nr. 3 1989 pp.39-47);
70. Galejhavnen i Nivå (Folk og Minder fra Nordsjælland 1989 pp.41-45)
71. De danske hjemmeværnsforeninger – et lokalhistorisk studieobjekt (Lokalhistorisk Journal nr. 4 1989 p.13f)
72. Arkivloven – 100 år 1889-30.marts-1989 (ARKIV 12. bd. nr. 3 1989 pp.143-48);

1990

73. Washington-traktaten 1922 – et eksempel på maritim nedrustning (Tidsskrift for Søvæsen 1/1990 pp.1-11)
74. Tordenskiold-interessen (Tidsskrift for Søvæsen 1990 pp. 267-82)

1991

75. Forsvarskommissioner i Danmark gennem 125 år. (Henning Sørensen (ed.): Forsvar i forandring. Forsvaret i 90’erne, Kbh. 1991 pp. 7-17)
76. Ledingsbestemmelserne i Jydske Lov (Jydske Lov 750 år Viborg 1991 pp.183-195)

1993

77. Den uundgåelige konfrontation (Om 29. august 1943) (Berlingske Tidende 22. august 1943 p. 4)
78. Operation K N U; “Sorg og Stolthed”. Flådens sænkning den 29. august 1943 (P.Wessel-Tolvig (ed.): Flådens Oprør. Søværnet den 29. august 1943, Kbh. 1993 pp.9-15 og pp. 107-110)
79. Hvorfor byer bliver garnisonsbyer. Samspillet mellem staten og lokalsamfundet. (Historiallinen arkisto 104, Helsinki 1994 pp. 49-59)

1994

80. Denmark (John B. Hattendorf (ed.): Ubi sumus? The State of Naval and Maritime History, Newport 1994, pp. 103-109) (0m status for den maritimhistoriske forskning i Danmark)
81. Tate-3725 (SIDEN SAXO nr. 4 11.årg. 1994 pp.28-35) (Om en dansker, der var tysk-engelsk dobbeltspion) 1995
82. Artikler om besættelsestiden (Berlingske Tidendes tillæg i anledning af 50-året for befrielsen 4.-5.maj 1945)
83. Bornholms Marinedistrikt 1945-1995 (Bornholms Marinedistrikt 50 år, 1945-20.juni-1995 udg. af SOK pp. 9-13) 1996
84. Danmark og Barbaresk-Staterne 1745-1845 (Den arabiske Rejse. Danske forbindelse med den islamiske verden gennem 1000 år. Forhistorisk Museum Moesgård, Århus 1996 pp.77-87)
85. Fregattens bevarelse 1908-1996 (Finn Askgaard (red.): Fregatten Jylland. Fra orlogsværft til museumsdok. 1996, pp. 196-301)

1997

86. Otte forsvarskommissioner siden 1864 (Reserveofficeren 6/1997 p.117)
87. Niels Juel. The Good Old Knight (1629-1697) (Jack Sweetman (ed.). The Great Admirals. Command at Sea 1587-1945. Annapolis 1997, pp. 112-29.
88. Skiftende opfattelser af forsvaret og sikkerhedspolitikken. Sammensætningen af de forrige syv forsvarskommissioner (Reserveofficeren 7/1997 p.140-41)
89. Forsvarskommissionernes opgaver (Reserveofficeren 8/1997 p.170-71) Niels Juel – søofficer og søhelt – Hefte udgivet af korvetten NIELS JUEL, 1997 6 s.

1998

90. Søværnets og dets personel 1940-45, (Tidsskrift for Søvæsen 169.årg. 1998 pp.21-42)
91. Anmeldelse af Andrew Gordon: The Rules of the Game, (Roundtable-anmeldelse i International Journal of Maritime History, vol.IX, no.2 December 1997 pp.184-87
92. Öresunds strategiske betydning 1814-1920 – set fra en dansk synsvinkel, (Ôresunds strategiske rolle i et historisk perspektiv. Foredrag hollna vid symposium på Revingehed i Skåne och på Kastellet i København 3-7 juni 1996, Kbh. 1998 pp.131-141)
93. Downright Fighting – The Battle of Copenhagen (David Harris (ed.): The Nelson Almanac, London 1998 pp.50-53)

1999

94. Leding, milits og værnepligt, (Værnskontakt, 17.årg. nr. 3 juni 1999 pp.12-14
95. Værnepligt i Danmark i 150 år, (Værnskontakt 17.årg. nr. 3, juni 1999 pp.14-17)
96. Ubåde i Danmark gennem 90 år (Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn, Sept.1999, nr. 4)
97. Ubåde i Danmark gennem 90 år, (Søværnsorientering 4/1999 pp. 11-13)

2000

98. Militær forvaltning 1814-1848,(i: Dansk Forvaltningshistorie I, Stat, forvaltning og samfund, Fra Middelalderen til 1901. Kbh. 2000 pp.431-42).
99. Krigs- og Marineministeriet, (i: Dansk Forvaltningshistorie I, Stat, forvaltning og samfund, Fra Middelalderen til 1901, Kbh. 2000 pp.617-25)

2001

100. Kundskab og dyd – træk af søofficersuddannelsen i Danmark 1701-2001, (Tidsskrift for Søvæsen 2001 nr. 2/marts 2001 pp.125-132)
101. Marinehistorisk Selskab og den marinehistoriske interesse i Danmark gennem 50 år, (Marinehistorisk Tidsskrift 2001/2 pp.46-56)
102. The Peasant Conscription in Denmark 1788-1849 – an outline of background and implementation, (The Total War, The Total Defence 1789-2000, Actes, XXVIth International Military History Congress, Stockholm 2000, Stockholm 2001 pp.213-18)
103. Frederik Ludvig Norden – søofficer og egyptolog i 1700-tallet (Tidsskrift for Søvæsen 4/2001 pp. 237-252)
104. Efterskrift – Apostelens tommelfinger (Tidsskrift for Søvæsen 2002 pp.79-81)
105. Flyvning i Søværnet gennem 90 år (Tidsskrift for Søvæsen 2002 pp. 82-85)
106. The Naval Hero Peter Tordenskiold & the Wessel Family (Around Caspar Wessel and the Geometric Representation of Complex Numbers. Proceedings of the Wessel Symposium at The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, Copenhagen, August 11-15 1998, Copenhagen 2001 pp. 5-18)
107. Jutta Graae (Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 2001)
108. The Battle of Copenhagen in History (Battle of Copenhagen 200 Years. The Bicentennial International Naval Conference Portsmouth, England, 19 May 2001, pp.64-75, The 1805 Club, London 2001)

2002

109. Værnepligten i Danmark (Garderbladet nr. 4 april 2002 p.3)
110. When the Monitors came to Europe: The Danish Monitor Rolf Krake, 186 (International Journal of Naval History, Volume 1 number 2, 2002, www.ijnh.org)

2003

111. Flytning af Niels Juel statue? (Tidsskrift for Søvæsen 2003/1 pp.28-36)

2004

112. Defence Policy and the Straits 1870-1914 (Revue Internationale d’Histoire Militaire, no. 84 , Copenhagen 2004 pp. 132-46) [omhandler de danske stræders strategiske og politiske betydning gennem historien] 113. When the Monitors came to Europe: The Danish Monitor Rolf Krake 1863 (Tidsskrift for Søvæsen 2004/4 pp.

2005

114. Slaget om Atlanten 1939-45 (De befriede os, redaktion: Claus Arboe-Rasmussen og Bent Sørensen, Udgivet af Folk & Forsvar, 2005, ss. 175-190)

2006

115. De danske Galathea-ekspeditioner Under Dannebrog , jan/febr 2006 nr.1 93. årg. pp. 5-8
116. Slaget om Atlanten 1939-45. En oversigt – Tidsskrift for Søvæsen 2006/2 pp.107-124

2007

117. Sikkerhedspolitik og forsvarsvilje – Tidsskrift for Søvæsen 2007/1 pp. 38-48 118. Styrbord – bagbord – Tidsskrift for Søvæsen 2007/1 pp.49-52
118. Galathea-ekspeditionerne. Tidsskrift for Søvæsen,  Årg. 178. nr. 4
2007
  ss. 234-38
119. “To Copenhagen a Fleet” – The British Pre-Emptive Seizure of the Danish-Norwegian Navy 1807 – Tidsskrift for Søvæsen 2007/3 pp.146-158
120. “Under Tricoloren og Dannebrog – de danske orlogsbesætninger på den den franske flåde”, i Eric Lerdrup Bourgois & Niels Høffding (red.): Danmark og Napoleon, Kbh. 2007, pp. 220-232
121. “Betydningen af søherredømmet i 1500-tallet” Sjømakt i Nord-Europa 1500-1800. Rapport fra Clio og Mars-seminaret på Forsvarsmuseet i Oslo 2.-3. november 2006, Forsvarsmuseet 2007, pp. 9-28
122. “The Battle of Copenhagen in History” – Tidsskrift for Søvæsen 2007/5 pp.317-329
123. “The Battle of Copenhagen 2nd April 1801. A Tribute to Honour and Brotherhood” – Tidsskrift for Søvæsen 2007/5 pp. 333-344

2008

124. “Kampen ved Sjællands Odde 22. marts 1808! – Under Dannebrog, nr. 3. juni 2008, 95. årgang, ss. 17-18
125. “To Copenhagen a Fleet” – The British Pre-emptive Seizure of the Danish-Norwegian Navy 1807 International Journal of Naval History, August 2008, vol. 7 no. 2
126. ”H.C.Andersen og Mexico” – Anderseniana 2008. Odense Bys Museer 2008, pp. 102-111
127. ”Kanonbådsangrebet ud for Falsterbo den 20. oktober 1808” – Tidsskrift for Søvæsen 2008/6 pp. 405-409

2009

128. ”Mindesmærket for faldne skandinaver i de Slesvigske krige 1848-50 og 1864”, i Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2009, pp.16-17
129. ”Træk af justitsvæsenets organisering i Søetaten” – Forsvarets Auditørkorps 350 år, 1659-2009, Forsvaret 2009 pp. 45-52
130. ”Det frie hav og søherredømmet” – Tidsskrift for Søvæsen 2009/3 pp. 207-210
131. ”F.H.Jøhnke: Min virksomhed i Marinen 1870-98” Introduktion ved Hans Christian Bjerg – Tidsskrift for Søvæsen 2009/5 pp. 324-42
132. ”Ældste dansk-norske bådsmandspibe/søfløjte 1566” Sømilitære kuriosa – Tidsskrift for Søvæsen 2009/5 pp.354-56

2010

133. ”Dansk skibsmodel fra omkring 1600 i Skotland” Sømilitære kuriosa. – Tidsskrift for Søvæsen 2010/1 pp.71-75
134. ”300 års konflikt – 200 års sameksistens. Kommentarer til orlogsrelationerne mellem Sverige og Danmark gennem 500 år” – Tidskrift i Sjöväsendet nr. 2 2010 pp.128-135
135. ”Flåden – Søværnet 1510-2010” – Flåden 500 år. Fregatten Peder Skrams Venneforenings Jubilæumshefte-2010, nr. 3. august 2010, 13. årg. pp. 6-8

2011

136. “Støtten til søværn og søfart gennem 100 år” Under Dannebrog, Juni 2011, nr. 3, s.2-3

2012

137. “Søkrigen i de nordiske farvande 1808” i: Samfunn i krig. Norden 1808-09, Oslo 2012, ss. 93-104
138. “The Introduction of Steam Propulsion in the Royal Danish Navy 1824-64 – Tidsskrift for Søvæsen 2012 pp. 48-52
139. “Marinehistoriske Portrætter. Hans Martin Bille og Margrethe Lütken” i: Tidsskrift for Søvæsen 2012 pp.72-74

2013

140. ”The Strategic Considerations and Actions of the Danish Commanding Admiral in the Years before the German Occupation in 1940, in: M.H.Clemmesen & Marcus S. Faulkner (ed.) Northern European Ouverture to War, 1939-41, Leiden-Boston 2013, pp. 295-306.
141 ”The Riddle of Copenhagen: Nelson and the Danes Revisited” – Trafalgar Chronicle, Journal of the 1805 Club 2013, pp. 73-86
142. ”Sø-træfninger i krigen 1864. Den 2. slesvigske krig”. – Marineforeningen. Tidsskriftet “Under Dannebrog” april 2014, nr. 4 pp.10-16
143. ”The Changing Strategic View on the Arctic. A Historical Perspective” – Tidsskrift for Søvæsen 2013, pp.322-329
144. ”The Riddle of Copenhagen: Nelson and the Danes Revisited”. – Tidsskrift for Søvæsen 2014 pp.35-46
145. ”Træk af justitsvæsenets organisering i Søetaten” Tidsskrift for Søvæsen 2014, pp.74-76

2014

146. ” Under Trikoloren og Dannebrog. De dansk-franske flådeforbindelser i begyndelsen af 1800-tallet”, i Dansk-franske militære relationer gennem 1000 år, Odense 2014. s. 125-141
2014
147. Krigen til søs 1864. Tidsskrift for Søvæsen 2014 ss. 111-120 147. The Influence of A.T.Mahan on World War I. Tidsskrift for Søvæsen 2014 ss.121-125
148. Udlægning af miner 5. august 1914. Tidsskrift for Søvæsen 2014 ss. 136-37
149. En skole til søofficerer. Sø værnets Officersskoles bygning 1939-2014. Tidsskrift for Søvæsen 2014 ss. 165.176
150. Det norske ubådsspørgsmål. Tidsskrift for Søvæsen 2014 ss.260-62
151. Tilstede og usynlig. Læsestykker til afviklingen af det danske ubådsvåben 1997-2004. Tidsskrift for Søvæsen 2014 ss. 263-272
152. Daguerreotypi fra Holmen 1844-45 Tidsskrift for Søvæsen 2014 ss.84
153. Daniel Trosners Dagbog 1710-14. Et norsk-dansk marinehistorisk projekt. Tidsskrift for Søvæsen 2014 ss.285-87

2015

154. Is Small Beautiful? Considerationms on Political, Strategic and Technological Challenges of a Small Navy. Tidskrift i Sjöväsendet 20156.3 ss.215-221
155. Is Small Beautiful? Considerations on Political, Strategic and Technological Challenges of a Small Navy . Tidsskrift for Søvæsen 2015 ss. 80-89
156. Fregatten ”Gefion”s Galionsfigur. Tidsskrift for Søvæsen 2015 ss. 148-51
157. Danske hilseformer – militære hilseformer, Hilseformer & høflighed. Modersmålsselskabets Årbog 2015, ss.57-64

2016

157. Søværnet under den kolde krig. Tidsskrift for Søvæsen 2016 ss.18-22
158. Slaget ved Jylland 1916 – og Danmark. Tidsskrift for Søvæsen 2016 ss. 40-49
159. Kaptajn v. Trapp. Fra ubåds-es til musicalfigur. Tidsskrift for Søvæsen 2016 ss.75-76
160. Viceadmiral Aage Helgesen Vedel. Tidsskrift for Søvæsen 2016 ss. 106-23
161. En søofficer i bronze og granit. Tidsskrift for Søvæsen 2016 ss. 136-39
162. Admiralitetets Etablering 1655-1660. Inspiration og forudsætninger. Kildekunst. Historiske & kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen, 2016, bd. II ss. 11-29
163. Begrebet Sømagt med særligt henblik på A.T.Mahan og J.S.Corbett, Tidsskrift for Søvæsen 2016 ss.158-174

2017

164. Journal holden af agent Æreboe under den marokkanske  ambassadørs ophold i København 1759-60, Danske Magazin. Bind 52 2.hf. København 2017, ss.247-325
165. Admiralitetets etablering 1655-60. Inspiration og forudsætninger, Tidsskrift for Søvæsen 2017  ss. 38-52
166. Danske ubåde i Østersøen? Tidsskrift for Søvæsen 2017 ss. 138-146
167. Salget af de vestindiske øer. En langstrakt flådepolitisk affære, Tidsskrift for Søvæsen 2017 ss. 158-163
168. En Tordenskiold-pallask, Tidsskrift for Søvæsen 2017 ss.185-187

2018

169. Matros Daniel Trosner og tjenesten i den dansk-norske flåde 1700-1721, Knut Arstad (red.): Perspektiver på Den store nordiske Krig 1700-1721, Forsvarsmuseets Skrifter nr. 15, Oslo 2018 ss.113-130
170. Ornamentsfragment fra dansk linieskib i Stockholm?,  Tidsskrift for Søvæsen 2018 ss.64-65
171. Sorg og stolthed. Flådens sænkning den 29. august 1943, Tidsskrift for Sævæsen 2018  ss.94-107
172. Admiral Vedel i skjorteærmer, Tidsskrift for Søvæsen 2018  ss. 108-111
173. Niels Juel-statuen restaureret, Tidsskrift for Søvæsen 2018 ss.124-127
174. Holmens Kirkes kirkeskib, Tidsskrift for Søvæsen 2018  ss.186-189
175. Portrættet af Henrik Gerner, Tidsskrift for Søvæsen 2019  ss.66-69

2019

176. Under Trikoloren og Dannebrog. De danske orlogsbesætninger på den franske flåde 1808-13 Tidsskrift for Søvæsen 2019  ss. 73-82
177. W.Hovgaard and the Development of the Modern Warship. An Introduction, Tidsskrift for Søvæsen 2019  ss. 104-111
178. Dampskibet i Danmark 200 år Tidsskrift for Søvæsen 2019 ss. 132-35
179. Den dansk-norske flåde 1790. Oplysninger fra en fransk rejsende, Tidsskrift for Søvæsen 2019 ss.154-59
180. Model af Holmens Kirkes kirkeskib i Boston, Tidsskrift for Søvæsen 2019  ss. 186-189
181. Formidling af Dannebrog. Danmarks-Samfundet. Årsskrift
2019
  ss. 22-24
182. Dannebrog som symbol for Danmark – om udviklingen fra
at være kongens flag til at blive folkets flag. Folkevirke Årg. 74 nr. 3 2029

2020

182. Fra direkte til indirekte sikkerheds- og forsvarspolitik 1989-93, Tidsskrift for Søvæsen 2020 ss. 88-105
183. Portræt af en søofficer. Kommandørkaptajn Johan Christopher Holst 1705-52, Tidsskrift for Søvæsen 2020 ss. 182-83
184. Genforeningen set fra søsiden, Under Dannebrog 2020/ s.14-16
185. Historiske dage i Øksnehallen. Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2020 s.20
186. Sømagt i Norden 1500-1650. Nordisk Orlogsmarine 1500-1650, 2020. ss.77-104

2021

187. The Nelson Touch and Nelsonkomplekset, Tidsskrift for Søvæsen 2021 s. 65
188. Udisningsmaleriet”. Nogle analytiske kommentarer, Marinehistorisk Tidsskrift 2021/1  ss. 32-36
189. Udisningsmaleriet. En duplik, Marinehistorisk Tidsskrift 2021/2  ss. 34-38
190.En sangbog med danske sange?. Danmarks-Samfundet. Årsskrift 2021 ss.20-21
191. Modstandsbevægelsen og hjemmeværnet. Krigshistorisk Tidsskrift nr. 3 november 2021  ss.28-30
192. The Purchase of the Virgin Islands in 1917: Mahan and the American Strategy in the Caribbean Sea. International Journal of Naval History . www.ijnhonline.org.  December 2021, vol. 16. issue 2

2022

193. Danske kongeskibe.  Under Dannebrog. Marineforeningen. 2022, nr. 3. maj-juni ss. 16-20
194. Den svenske flåde runder 500 år, Under Dannebrog Marineforeningen juli/august 2022 nr, 4 111. årgang, ss. 18-23.
195. Hector C Bywater: An Anglo-American Analyst and Writer 1920-40, Naval History Magazine Aug. 2022, https://www.usni.org/magazines/naval-history-magazine/2022/august/hector-c-bywater-anglo-american-naval-analyst-and
196. Den svenske flåde 500 år, Tidskrift i Sjöväsendet 4/2022 s.437-441

2023

197. Linstows grav i Folehaven, Alletiders Nordsjælland. Årbog 2023 ss. 85-98

2024

198. Kirkeskibe i Danmark. Under Dannebrog, januar/februar 1/2024 ss. 18-22